Åge Kakserud

Eit nytt glimt frå Slarverud

Åge Kakserud

Ein gong fær over 60 år sea, var færeildra hass Åge på kino.  På væg hemmatt stoppe dam utafær fælkeskikken, å binnte å kline i baksæte.
Det gikk etter hært heitt fær sæ, å da ho vrei sæ i orgasmekramper fækk’a foten på tuta, slik at hain skvatt som ein støkkinn gris, å seinte ladningen rætt inn, i steille fær å hoppe tå.
Ni måner etter såg’n Åge dagens lys. 

Fæm år etter sa far hass:

– «Du Åge, veit du at storken snart kåmmer teill øss»?
– «Nei, mein da får vi håpe att’n itte skræmmer a mamma, nå somm’a er på tjukken».

På skula

Som aille andre måtte’n Åge binne på skula, å lærern spordde om dam visste hæ vi kailler det fælkeslaget som bor leinst nord i Norge.
Ingen kuinne svare, så lærer’n ba’n Kjell komma opp teill tavla.
N’Kjell hadde hatt hæl i boksebaken, som mor hass hadde sætt ein lapp på. 
Lærern pekte på denna, å spordde om nåen visste svaret nå.
N’Åge rakk opp hånna, å svara:
– «Rasshæl».

Mærkereidd

Ein kveill litt seinere dreiv’n Åge å’n Kjell, som beigge var mærkereidde, å steillte opp nån’ainn.
Beigge hevde hardnakke att dam itte var mærkereidde.

– «Mein mora mi», sa’n Åge, «ho er så mærkereidd att’a itte tær gå aleine ner i kjellern fær å heinte nåe».

– «Det er da fuill ittnå», svara’n Kjell, «mor mi er så mærkereidd, att’a må ha leieboern vår i seinga med sæ, omm’n pappa itte er hemme»!

Et nytt glimt fra Slarverud

Åge Kakserud

En gang for over 60 år siden, var foreldrene til Åge på kino.  På vei hjem igjen stoppet de utenfor folkeskikken, og begynte å kline i baksetet.
Det gikk etter hvert hett for seg, å da hun vred seg i orgasmekramper fikk hun foten på tuta, slik at han skvatt som en stukket gris, å sendte ladningen rett inn, i stedet for å hoppe av.
Ni måneder etter så Åge dagens lys. 

Fem år etter sa hans far:

– «Du Åge, vet du at storken snart kommer til oss»?
– «Nei, men da får vi håpe at den ikke skremmer mamma, nå som hun er på tjukken».

På skolen

Som alle andre måtte Åge begynne på skolen, og læreren spurte om de visste hva vi kaller det folkeslaget som bor lengst nord i Norge.
Ingen kunne svare, så læreren ba Kjell komme opp til tavla.
Kjell hadde hatt hull i buksebaken, som hans mor hadde sætt ein lapp på. 
Læreren pekte på denne, å spurte om noen visste svaret nå.
Åge rakk opp handa, å svarte:
– «Rasshøl».

Mørkeredd

En kveld litt seinere drev Åge å Kjell, som begge var mørkeredde, å ertete opp hverandre.
Begge hevde hardnakket att de ikke var mørkeredde.

– «Men min mor», sa Åge, «hun er så mørkeredd at hun ikke tørr gå alene ned i kjelleren for å hente noe».

– «Det er da vel ikke noe», svarte Kjell, «min mor er så mørkeredd, at hun må ha leieboeren vår i senga med seg, dersom pappa ikke er hjemme»!