«Skuleflink….»  

Veissle Jon gjorde det itte sæli bra på skula, sæli i matte.
Færeilldra hass værrdde å seinne’n på ei kristen privatskule.

Snart var’n Jon klassas bæste i matte. Færeilldra hass spordde hæ det var som hadde motivert’n så teill de grader.

– «Det første je såg da je kom inn i klasseromme, var ein type som hang på veiggen, spikre fast teill eit plussteign», svara’n Jon, «da færsto je at dessa fælka kødder’n itte med…»!

Skillebilde

«Skoleflink….»

Vesle Jon gjorde det ikke særlig bra på skolen, særlig i matte.
Foreldrene hans valgte å sende ham på en kristen privatskole.

Snart var Jon klassens beste i matte.  Foreldrene hans spurte hva det var som hadde motivert ham så til de grader.

– «Det første jeg så da jeg kom inn i klasserommet, var en type som hang på veggen, spikret fast til et plusstegn», svarte Jon, «da forsto jeg at disse folkene kødder man ikke med…»!